Austin, Lake House - 2002

Austin, Texas

Courtesy: Gwathmey Siegel & Associates, Architects